Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing zoals ze hieronder zijn opgenoemd.

Artikel 1 Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden van MailCampaigns zijn van toepassing op alle overeenkomsten van een gebruiker aangegaan met MailCampaigns.
1.2 Een overeenkomst komt tot stand als de gebruiker de elektronisch offerte heeft ingevuld en verzonden.
1.3 Bij het sluiten van een overeenkomst met MailCampaigns aanvaardt de gebruiker de algemene voorwaarden.

Artikel 2 Gebruiksbeperkingen

2.1 De gebruiker van MailCampaigns zal zich houden aan de wettelijke en overige voorwaarden voor het gebruik van e-mailverkeer met derden. Het is niet toegestaan e-mails te verzenden:

 • naar e-mailadressen die hier niet uitdrukkelijk om gevraagd hebben om door de gebruiker te worden gemaild (spam),
 • met een pornografische of seksueel getinte inhoud,
 • met gambling/gokken gerelateerde inhoud,
 • met drugs gerelateerde inhoud,
 • met 'snel rijk worden methode' inhoud,
 • met Multi Level Marketing inhoud,
 • met leningen of loterijen,
 • met e-mails die worden verstuurd vanuit “nicknames”,
 • met e-mails waarin backlinks, likes, tweets e.d. te koop worden aangeboden,
 • met een extreem lage openrate of extreem hoge uitschrijfratio,
 • die links of verwijzingen bevatten naar illegale downloads of websites met illegale downloads,
 • met een racistische of discriminerende inhoud of een andere inhoud die kwetsend is voor anderen,
 • die virussen bevatten die het internet- of e-mailverkeer van derden schade aan kunnen brengen.

2.2 MailCampaigns behoudt zich het recht om bij verzending van meer dan 500 e-mails de inhoud te controleren. De verzending wordt in dergelijke gevallen vertraagd met een maximum van 24 uur, tenzij de inhoud niet geschikt is voor verzending. In dat geval zullen de e-mails niet verzonden worden en wordt contact opgenomen met de gebruiker.

Artikel 3 Misbruik

3.1 Bij het niet naleven van de algemene voorwaarden of misbruik van de dienst door gebruiker, is MailCampaigns gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de verzendingen voor de gebruiker stil te leggen.
3.2 Indien MailCampaigns schade oploopt door misbruik van de gebruiker is zij gerechtigd deze schade te verhalen op de gebruiker.
3.3 MailCampaigns heeft het recht zonder opgaaf van reden een gebruiker te weigeren of te blokkeren.

Artikel 4 Aangaan overeenkomst

4.1 De overeenkomst wordt pas na overleg en goedkeuring omgezet naar een betaalde overeenkomst volgens de prijzen zoals afgesproken in de offerte. Facturatie wordt een maand later verzorgd.

Artikel 5 Opzeggen overeenkomst

5.1 De gebruiker kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging geschiedt per e-mail naar info@mailcampaigns.nl.

Artikel 6 Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt een onvoorziene omstandigheid verstaan, die niet aan MailCampaigns kan worden toegerekend. Het gaat hierbij onder meer om hackers, werkstaking, brand, oorlog, bedrijfsstoringen, serverstoringen.
6.2 De schade die de gebruiker door de overmachtsituatie oploopt kan hij niet verhalen op MailCampaigns.

Artikel 7 Gegevensbescherming

7.1 De gegevens verzameld in MailCampaigns worden niet gedeeld met derden, op geen enkele manier dan ook.

Artikel 8 Automatische incasso

8.1 Door ondertekening geef je MailCampaigns toestemming om zakelijke doorlopende SEPA incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven en je bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van MailCampaigns. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Artikel 9 Geschillen

9.1 Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10 Nederlandse tekst prevaleert

10.1 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Heb je vragen of advies nodig?

We horen graag van je. Je kunt ons bereiken via 085 4013 899 of stuur een mailtje naar info@mailcampaigns.nl.

Handige tips in je mailbox? Schrijf je in.

En word net als wij een expert in e-mail marketing.